Strefa darmowa

Wolna ręka

Autor Komentarza:

Józef Edmund Nowicki

Komentarz z dnia 17 stycznia 2014 r.

Kiedy Zamawiający może zastosować tryb zamówienia z wolej ręki w na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 ?

Prace konserwatorskie

Autor Komentarza:

Józef Edmund Nowicki

Komentarz z dnia 29 listopada 2013

Prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz robót budowlanych w otoczeniu zabytku.

Co należy zamieścić we wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych?

Nowe przesłanki wykluczenia wykonawców z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Autor Komentarza:

Józef Edmund Nowicki

komentarz z dnia 4 listopada 2014

Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy …

Unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 pzp

Autor Komentarza:

Józef Edmund Nowicki

Komentarz z dnia 15 października 2013.

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) – w skrócie „Pzp”, zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający może zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

Polisa OC

Autor Komentarza:

Józef Edmund Nowicki

Komentarz z dnia 25 września 2013r.

Opłacona polisa lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

Specyfika zamówień dodatkowych na roboty budowlane

Autor Komentarza:

Józef Edmund Nowicki

Komentarz z dnia 12 września 2013r.

Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 5 Pzp zamawiający może udzielić zamówień dodatkowych na roboty budowlane, jeżeli łącznie spełnione są następujące przesłanki:

Specyfika zamówień uzupełniających

Autor Komentarza:

Józef Edmund Nowicki

Komentarz z dnia 28 sierpnia 2013

Zamówienia uzupełniające mogą być wykonywane przez okres dłuższy niż trzy lata, licząc od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, jeżeli…

Termin związania ofertą oraz dopuszczalność wyboru oferty po terminie wiązania ofertą

Autor Komentarza:

Józef Edmund Nowicki

Komentarz z dnia 12 sierpnia 2013 r.
 

Termin związania ofertą oraz dopuszczalność wyboru oferty po terminie wiązania ofertą

Przesłanie zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty za pomocą faksu

Autor Komentarza:

Józef Edmund Nowicki

Komentarz z dnia 25 lipca 2013r.

Oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią.

Minimalne wymagania dla zachowania formy pisemnej.

Autor Komentarza:

Józef Edmund Nowicki

Komentarz z dnia 16 lipca 2013r.

Przepis art. 78 § 1 Kc zakreśla minimalne wymagania dla zachowania formy pisemnej.

Obowiązek odrzucenia ofert, gdy wykonawca składa jedną z ofert samodzielnie, a kolejną wraz z innymi wykonawcami.

Autor Komentarza:

Józef Edmund Nowicki

Komentarz z dnia 16 lipca 2013r.

Komentarz pierwszy dotyczy problematyki odrzucenia ofert w sytuacji, gdy w jednym i tym samym postępowaniu wykonawca składa ofertę samodzielnie oraz drugą ofertę wspólną jako jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (obowiązek odrzucenia ofert, w których ten sam podmiot jest jednym z wykonawców składających ofertę wspólną albo gdy podmiot składa jedną z ofert samodzielnie, a kolejną wraz z innymi wykonawcami).